Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty, opracowanego przez Firmę Marka z siedzibą w Warszawie.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
 2. Przedmiotem usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz Użytkowników jest udostępnienie na stronie Portalu zbioru materiałów edukacyjnych, obejmujących przedmioty wchodzące w zakres egzaminu ósmoklasisty.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy udostępniania Użytkownikowi Zasobów jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Dostawca — Firma Kulturalno-Oświatowa Marka z siedzibą w Warszawie, adres rejestracyjny Warszawa 04-384 ul. Wiatraczna 27/68, adres biura Warszawa 04-397 ul. Kickiego 12, posiadająca Regon numer 010872353 o wpisie do ewidencji gospodarczej Warszawa- Praga Południe numer 42144
  2. Kod dostępu — ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi będącemu Uczniem na autoryzowany dostęp do Zasobów Strefy Ucznia, nadany po opłaceniu dostępu do usługi.
  3. Nauczyciel — osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela w gimnazjum lub w liceum, której kwalifikacje zostały zweryfikowane przez Firmę Marka jako dostawcę usługi.
  4. Opłata — kwota pieniężna uiszczana na rzecz Dostawcy w celu uzyskania Kodu dostępu, ustalona w Cenniku zamieszczonym na Portalu. Ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
  5. Portal — internetowa platforma Dostawcy umieszczona pod adresem www.egzaminy.edu.pl, prowadzona przez Dostawcę
  6. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu.

  7. Uczeń — osoba fizyczna ucząca się w gimnazjum, która w imieniu własnym lub przez przedstawiciela ustawowego dokonała rejestracji na portalu oraz dla której zostało otworzone konto na Portalu.
  8. Umowa — oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do Portalu świadczony drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Dostawcę, w szczególności polegający na umożliwianiu dostępu do Zasobów i dostarczaniu informacji.
  9. Użytkownik — Osoba posiadający konto na portalu.
  10. Zasoby — zbiór materiałów edukacyjnych obejmujący przedmioty wchodzące w zakres egzaminu gimnazjalnego, udostępniany przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w regulaminie.

§ 2
Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystania z Portalu jest dobrowolne.
 2. Portal jest podzielony na 2 części. ,

Testy powtórzeniowe z przedmiotów egzaminacyjnych- języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, chemii, biologii, historii, wos wraz z omówieniami, wyjaśnieniami, która odpowiedz jest poprawna i dlaczego. Każdy z testów poprzedzony jest częścią teoretyczną.

Arkusze egzaminacyjne. Przygotowane zgodnie z nowa formułą egzaminu ósmoklasisty przykładowe testy końcowe.

 1. Dostawca będzie świadczył usługę na rzecz Użytkowników w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 2. Użytkownik może zarejestrować się i utworzyć konto na portalu w dowolnym czasie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 3. Dostawca zamknie świadczenie usługi na rzecz wszystkich Użytkowników, bez względu na datę rejestracji i założenia konta z dniem 31 grudnia 2012 roku.
 4. Użytkownik może mieć tylko jedno konto na portalu.

§ 3
Rejestracja

I. Rejestracja Ucznia.

 1. Uczeń w celu rejestracji wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Portalu.
 2. Wypełnienie i potwierdzenie przez Ucznia prawdziwości danych ujawnionych w formularzu rejestracyjnym powoduje wysłanie na podany w formularzu adres e-mail wiadomości, zawierającej link aktywacyjny.
 3. Zakończenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
 4. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. Po prawidłowej rejestracji tworzone jest dla Ucznia konto przypisane do loginu, którym jest podany przez Ucznia w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 6. Każdorazowy dostęp do konta Uczeń uzyskuje po zalogowaniu się do portalu poprzez podanie ustalonego podczas rejestracji loginu i hasła.
 7. Uczeń uzyskuje dostęp do odpłatnych zasobów po wykupieniu dostępu do Portalu .Formą płatności jest przelew na konto Dostawcy usługi zgodnie z cennikiem poddanym na portalu..Po dokonaniu płatności uczeń otrzyma maila z potwierdzeniem dokonania płatności, z informacją o tym, że jest już uczestnikiem zajęć kursów on-line , a także kto jest jego opiekunem merytorycznym w ramach kursu.
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Kodów dostępu z przyczyn od niego niezależnych.
  2. Jeden Kod dostępu może umożliwiać uruchomienie więcej niż jednego Zasobu w zależności od wartości Pakietu, którego dotyczy.
  3. Ryzyko utraty Kodu dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.
  4. W ramach uzyskanej licencji Zasób może być odtwarzany wielokrotnie.
  5. Ceny Zasobów, wartość Pakietów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Zasoby, korzystając z Kodu dostępu od momentu jego otrzymania, określone są na stronach Portalu, w zakładce Cennik.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty za Kod dostępu, którego nie wykorzystał.
  7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz sposobu wnoszenia Opłat. Zmieniona wysokość Opłaty obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronach Portalu, w zakładce Cennik

§ 4
Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Zasobów na zasadach i w czasie określonym w Regulaminie.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 5. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Użytkownik rejestrując się na portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczeniu usługi.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Firma Kulturalno-Oświatowa Marka..
 4. Zgodne z ww. ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 6
Reklamacje


 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Firma Kulturalno-Oświatowa Marka 04-384 Warszawa ulica Wiatraczna 27/68 lub email na adres biuro@marka.edu.pl.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
 • błędów lub pomyłek Użytkownika,
 • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
 • działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 2. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
Licencja

 1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994, nr 24, poz.83 ze zm.).
 2. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi Licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Zasobów. Dostawca może udzielić dalszej licencji osobom trzecim.
 3. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
  2. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
  4. udzielania sublicencji,
  5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,
  6. utrwalania i zwielokrotniania Zasobów pobranych z Portalu za wyjątkiem sporządzania wydruków dla własnych potrzeb,
  7. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą.
 4. Baza zasobów Portalu zamieszczona na tym serwerze jest produktem i wyłączną własnością intelektualną Dostawcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 8
Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
 2. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu Umowy.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Firma Kulturalno-Oświatowa Marka 04-384 Warszawa ulica Wiatraczna 27/68 lub email na adres biuro@marka.edu.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 9
Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
 2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawca może rozwiązać Umowę bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
 3. Dostawca, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.

§ 10
Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu.
  2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika.
  3. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
  4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
  5. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DzU Nr 16, poz. 93), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DzU nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu i poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 7. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronach internetowych Portalu.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
 9. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Last modified: Tuesday, 8 December 2020, 11:20 AM